Política de privadesa

GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, SA, ha implementat les mesures necessàries per estar en condicions de complir amb les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016).

Aquesta nova regulació, que per primera vegada es fa a través d’un reglament europeu, comporta canvis significatius en la protecció de dades de caràcter personal, tant des del punt de vista dels drets de les persones com de les obligacions de les persones i entitats que tracten dades de caràcter personal.

Per tenir tota la informació sobre les principals novetats de la nova llei de protecció de dades, consulti, http://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/RGPD/novetats/

Podeu consultar els texts normatius:

1.1 Clients

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Identitat: Gestió Municipal de Serveis, SA – CIF: A58068834

Adreça postal: Girona, 1, 08140 de Caldes de montbui

Telèfon: 93 865 48 47

Adreça electrònica: info@serveisdecaldes.cat

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A Gestió Municipal de Serveis, SA tractem la informació que ens faciliten els clients per dur a terme la correcta gestió dels serveis sol·licitats així com per a la facturació d’aquests.

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades pels clients es conservaran mentre els contractes de subministrament d’aigua estiguin actius. Les dades de clients associades a contractes no actius es conservaran mentre no se’n demani la supressió, per exercir o defensar possibles reclamacions.

En qualsevol cas, les dades es conservaran els anys necessaris per complir amb obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament dels clients és l’execució d’un contracte, sigui de subministrament d’aigua o de contractació d’altres serveis.

Així mateix, el tractament de determinades dades també està legitimada pel compliment d’una obligació legal, la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades dels clients podran ser comunicades a:

 • Incasol: s’envien les fiances dels abonats.
 • Agència Catalana de l’Aigua:– S’envia la facturació de tots els abonats, per exigència de la Generalitat de Catalunya.

  – També es pot enviar dades per fer la validació del cànon social si és necessari.

 • Servei de Benestar Social de l’Ajuntament de Caldes de Montbui: per demanar l’informe de risc d’exclusió residencial en casos d’impagament o sol·licitud d’informe de vulnerabilitat.
 • Servei d’obres i llicències: per verificar l’estat dels permisos, i així poder donar d’alta o canviar l’ús d’un contracte en els casos que siguin necessari.

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Gestió Municipal de Serveis, SA està tractant dades personals que la concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquests casos, Gestió Municipal de Serveis, SA, deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre-les a un altre responsable.

Com podeu exercir els drets?

Mitjançat un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigit a Gestió Municipal de Serveis, SA, C/. Girona, 1, 08140 de Caldes de Montbui.

També podeu exercir els vostres drets enviant un correu electrònic, signat amb signatura electrònica reconeguda, dirigit a info@serveisdecaldes.cat

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Quines categories de dades tractem?

Principalment, les dades que es tracten són:

 • Dades identificatives
 • Informació economicofinancera

En els casos de persones que sol·liciten el cànon social, també tractem dades de característiques socials (nivells d’ingressos i informes de risc d’exclusió residencial).

Com hem obtingut les vostres dades?

La major part de dades de clients s’obtenen del mateix interessat. No obstant això, Gestió Municipal de Serveis, SA, també obté algunes dades de:

 • El padró municipal, el qual ens comunica nombre de persones que viuen en un habitatge, sempre que excedeixi de 3 persones, per tal de poder aplicar la tarifa familiar que amplia els trams de la facturació del servei d’aigua.
 • L’Agència Catalana de l’Aigua, la qual ens comunica si una persona compleix els criteris per aplicar-li el cànon social, en cas d’haver-ho sol·licitat.
 • L’Ajuntament de Caldes de Montbui, el qual:– Ens envia dades de persones que ocupen habitatges de forma il·legal i que sol·liciten l’alta provisional del comptador.

  – Ens envia informes de risc d’exclusió residencial, en els casos de contractes pendents de suspensió de subministrament per impagament, d’acord la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

1.2 Administració i comptabilitat

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Identitat: Gestió Municipal de Serveis, SA – CIF: A58068834

Adreça postal: Girona, 1, 08140 de Caldes de montbui

Telèfon: 93 865 48 47

Adreça electrònica: info@serveisdecaldes.cat

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

La finalitat del tractament és la gestió econòmica i administrativa de l’entitat.

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les dades és l’execució dels contractes que regulen la relació comercial entre Gestió Municipal de Serveis, SA i els seus clients i proveïdors.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades podran ser comunicades a:

 • L’Administració Tributària, per complir obligacions legals (per exemple, model 347)
 • Bancs i caixes, per fer pagaments i cobraments
 • Agència Catalana de l’Aigua, a qui s’envia la facturació de tots els abonats, per exigència de la Generalitat de Catalunya

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Gestió Municipal de Serveis, SA estan tractant dades personals que la concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquests casos, Gestió Municipal de Serveis, SA deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurar d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre-les a un altre responsable.

Com podeu exercir els drets?

Mitjançat un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigit a Gestió Municipal de Serveis, SA, C/. Girona, 1, 08140 de Caldes de Montbui.

També podeu exercir els vostres drets enviant un correu electrònic, signat amb signatura electrònica reconeguda, dirigit a info@serveisdecaldes.cat

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

1.3 Videovigilància

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Identitat: Gestió Municipal de Serveis, SA – CIF: A58068834

Adreça postal: Girona, 1, 08140 de Caldes de montbui

Telèfon: 93 865 48 47

Adreça electrònica: info@serveisdecaldes.cat

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

La finalitat del tractament és garantir la seguretat de les instal·lacions i de les persones que s’hi trobin a dins mitjançant càmeres de videovigilància.

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Les imatges enregistrades s’esborren automàticament en menys d’un mes. En cas de detectar-se la comissió d’algun delicte, les imatges podran extreure’s i conservar-se durant més temps.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les vostres dades és l’interès legítim de Gestió Municipal de Serveis, SA. Aquest interès consisteix a garantir la seguretat de les instal·lacions i de les persones que s’hi trobin a dins.

Així mateix, les instal·lacions compten amb cartells que informen sobre l’ús de càmeres de videovigilància.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les imatges podran ser comunicades a les forces i cossos de seguretat de l’Estat, sigui per requeriment o per haver-s’hi detectat la comissió d’un delicte.

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Gestió Municipal de Serveis, SA estan tractant dades personals que la concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquests casos, Gestió Municipal de Serveis, SA deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurar d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre-les a un altre responsable.

Com podeu exercir els drets?

Mitjançat un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigit a Gestió Municipal de Serveis, SA, C/. Girona, 1, 08140 de Caldes de Montbui.

També podeu exercir els vostres drets enviant un correu electrònic, signat amb signatura electrònica reconeguda, dirigit a info@serveisdecaldes.cat

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.