Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Identitat: Gestió Municipal de Serveis, SA – CIF: 158068834 Adreça postal: Carrer Girona, 1, 08140 de Caldes de Montbui Telèfon: 93 8654847

Adreça electrònica: i nfo@serveisdecaldes.cat

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

La finalitat del tractament és informar als sol·licitants d´informació, o prestar els serveis que es puguin dur a terme a través de la pàgina web.

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es presti el servei o mentre hi hagi una obligació legal de conservar-les.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment exprés obtingut de  l´interessat que ha marcat la casella corresponent, o bé l´execució d´una relació jurídica de tipus contractual quan es presti un servei a través de la web.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No es comunicaran dades a tercers, excepte per necessitat del servei o per obligació legal.

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Gestió Municipal de Serveis, SA estem tractant dades personals que la concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o errònies. També tenen dret, si s´escau, a sol·licitar la supressió de les mateixes, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l´article 18 del RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquests casos, Gestió Municipal de Serveis, SA deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d´ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable.

Com podeu exercir els drets?

Mitjançant un escrit, adjuntant fotocòpia del document d´identitat, dirigit a Gestió Municipal de Serveis, SA, c/ Girona, 1, 08140 de Caldes de Montbui.

També podeu exercir els vostres drets enviant un correu electrònic, signat amb signatura electrònica reconeguda, dirigit a i nfo@serveisdecaldes.cat

Quines altres vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s´han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l´Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Quines categories de dades tractem?

  • Dades identificatives
  • Dades bancàries, quan sigui el cas No es tracten categories especials de

Com hem obtingut les vostres dades?

Directament de l´interessat.